هزار چاره بکردم که هم عنان تو گردم
تو پهلوان‌تر از آنی که در کمند من اُفتی